Аспірантура ГАО: розклад занять

Шифр за ОПП Назва навчальної дисципліни, практики Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин Розподіл годин на тиждень

Екзамени

Заліки

Практика

Атестація

загальний обсяг

аудиторних

самостійна робота

І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс

Всього

з них: семестри

лекції

практичні

семінарські

лабораторні

індивідуальні

1 2 1 2 1 2 1 2
кількість тижнів у семестрі
20 19 19 20 21 20 20 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Цикл нормативної частини
ННД.01 Іноземна мова 2 1     8,0 240                              
ННД.02 Методологія та організація наукових досліджень 1 2     6,0 180 78 52 10 10     102 2,0 2,0            
ННД.03 Філософія науки та культури 1       6,0 180                              
Усього 3 2 0 0 20 600 78 52 10 10 0 0 102 2 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IІ. Цикл професійної наукової підготовки
ДВІ.01 Системи відліку, збору, обробки та зберігання астроінформації 1 2     6,0 180 76 24 20   28   104   2,0 2,0          
ДВІ.02 Сучасні проблеми фізики Сонця і тіл планетних систем 1 2     5,0 150 76 58   12     74   2,0 2,0          
ДВІ.03 Еволюція зір і фізика зоряних атмосфер 1 1     5,0 150 78 62   12     72     2,0 2,0        
ДВІ.04 Сучасні проблеми галактичної і позагалактичної астрономії та космології 1 1     5,0 150 78 54 10 10     72     2,0 2,0        
Усього 4 4 0 0 21 630 308 198 30 34 28 0 322 0 4 8 4 0 0 0 0
Цикл дисциплін вільного вибору аспіранта
ДВА.01 Хімічна еволюція галактик 1       2,0 60 40 20   10   8 20       2,0        
ДВА.02 Фізика земної атмосфери та сучасні проблеми клімату 1       2,0 60 40 20 8 10     20       2,0        
ДВА.03 Числове моделювання в астрофізиці 1       2,0 60 38 20 16       22     2,0          
ДВА.04 Астрофізика високих енергій 1       2,0 60 38 20 10 6     22     2,0          
ДВА.05 Супутникові навігаційні системи 1       2,0 60 38 20 18       22     2,0          
ДВА.06 Сучасні астрономічні прилади 1       2,0 60 38 24   12     22   2,0            
ДВА.07 Астроінформатика та історія астрономії 1       2,0 60 40 20 12 6     20       2,0        
ДВА.08 Основи спостережної астрономії 1       2,0 60 40 12 26       20       2,0        
Усього 8 0 0 0 16 480 312 156 90 44 0 8 168 0 2 6 8 0 0 0 0
Всього за навчальним планом 15 6 0 0 57 1710 698 406 130 88 28 8 592 2 8 14 12 0 0 0 0
  Кількість годин на тиждень 2 8 14 12 0 0 0 0
  Кількість екзаменів 1 1 5 5        
  Кількість заліків 1 3 3          

 

Навчальний план затверджено Вченою радою Головної астрономічної обсерваторії НАН України (протокол № 9 від 30 липня 2020 р.)

План навчального процесу підготовки аспіранта за освітньою-науковою програмою «Фізика та астрономія» (оригінал)