Аспірантура ГАО

Головна астрономічна обсерваторія НАН України очікує ліцензування своєї освітньої діяльності на третьому (доктор філософії) освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» за освітньо-науковою програмою «Астрономія, астрофізика»

Освітньо-наукова програма ГАО НАН України успадкувала кращі традиції аспірантури Обсерваторії, де навчання здійснювалося за спеціальностями 01.03.01 – астрометрія і небесна механіка, 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія, 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи, 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження (захищені дисертації аспірантів ГАО НАН України у 1991–2018 роках).

У 2018-2021 роках підготовка аспірантів ГАО НАН України здійснюється через аспірантуру Інституту фізики НАН України (http://www.iop.kiev.ua/ua/fellowship/). Контроль за виконанням індивідуальних планів дисертаційних досліджень та освітньої діяльності здійснюється науковими керівниками аспірантів, відповідними відділами і Вченою радою ГАО НАН України.

Аспіранти мають змогу прослухати сучасні курси з таких розділів астрономії та астрофізики: «Методологія та організація наукових досліджень», «Фізика земної атмосфери та сучасні проблеми клімату», «Основи спостережної астрономії», «Сучасні астрономічні прилади», «Системи відліку, збору, обробки та зберігання астроінформаціі», «Супутникові навігаційні системи», «Числове моделювання в астрономії», «Астроінформатика та історія астрономії», «Сучасні проблеми фізики Сонця і тіл планетних систем», «Еволюція зір і фізика зоряних атмосфер», «Астрофізика високих енергій», «Хімічна еволюція галактик», «Сучасні проблеми галактичної і позагалактичної астрономії та космології».

Освітньо-наукову програму забезпечують викладачі – провідні вчені Обсерваторії, які постійно підвищують свою професійну та наукову кваліфікацію завдяки міжнародним стажуванням та конференціям, публікаціями монографій і наукових статей у високорейтингових журналах, систематично відслідковують сучасні тенденції розвитку фізики, астрономії, космічних досліджень.

Освітньо-наукова програма ГАО НАН України розроблена у відповідності до Закону України «Про вищу освіту».

Ліцензований обсяг підготовки аспірантів - 5 осіб.

Мова освітнього процесу - українська.

Аспіранти ГАО мають можливість проживати у гуртожитках НАН України згідно розпорядження Президії НАНУ.