Відділ ФСПС: МОНОГРАФІЇ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

В. А. Захожай, О. В. Захожай. Основи елементарної астрономії : навчальний посібник.

(Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 232 с.).

Ця книга пропонується аматорам астрономії, учням старшої школи і вчителям, які викладають цей предмет, та підготовлена з урахуванням навчальної програми астрономії, розробленої Національною академією наук України.

У пропонованій книзі «Основи елементарної астрономії» послідовність викладання матеріалу дещо відходить від загальноприйнятої в підручниках з астрономії. Це пов’язано з тим, що накопичення спостережного та теоретичного матеріалу в астрономії у минулому столітті та особливо в останні роки дало їй змогу вийти на принципово новий рівень дослідження та розвитку. Астрономія перестала бути перш за все спостережною наукою. З’явилися достатні об’єктивні підстави для узагальнення знань про космічні об’єкти, що вимагає і відповідного нового підходу до викладання предмета. З іншого боку, автори поставили перед собою мету представити матеріал таким чином, щоб він не був рутинним, а був цікавим для читача. Щоб після засвоєння матеріалу читач оволодів базовими знаннями про фізичні властивості астрономічних об’єктів, їх устрій, просторове розташування, походження й еволюцію. Випускник загальноосвітнього навчального закладу після оволодіння матеріалом книги в рамках рівня стандарту повинен вміти пояснювати відомі астрономічні явища, знати місце людини в Космосі, орієнтуватися в загальній науковій астрономічній інформації, відокремлювати наукову картину світу від ненаукової, розрізняти астрономію й астрологію, знати місце предмета в міждисциплінарній проблемі пошуку життя у Всесвіті тощо.

 

 


 • У 1964 р. опубліковано «Таблиці для розрахунку інтенсивностей випромінювання атмосфер планет» О.В.Мороженка і Е.Г.Яновицького (Київ: Наукова думка. – 1964. – 144 с.)
 • У 1971 р. опублікована монографія (російською мовою) В.В. Аврамчука «Расчет функций Амбарцумяна для полубесконечной атмосферы при трехчленной индикатрисе рассеяния» (Наукова думка. - 1971. - 122 с.)
 • У 1972 р. опубліковано книгу «Таблицы по рассеянию света полидисперсной системой сферических частиц» Е.Г.Яновицького, З.О. Думанського (Київ: Наукова думка. – 1972. – 124 с.)
 • У 1995 р. вийшла друком монографія (російською мовою) Е. Г. Яновицького "Рассеяние света в неоднородных атмосферах", в 1997 р. вона перекладена англійською мовою видавництвом "Springer". В книзі вперше у світовій літературі докладно викладені основи аналітичної теорії переносу випромінювання у неоднорідних плоских атмосферах.
 • У 2004 р. опублікована монографія (українською мовою) О. В. Мороженка "Методи і результати дистанційного зондування планетних атмосфер", (К.: Наукова думка, 2004, 648 с.). У книзі описано основні поняття, які характеризують параметри поля дифузно відбитого планетами випромінювання та газово-аерозольного середовища планетних атмосфер. Розглянуто особливості розсіяння світла на частинках різної природи і форм; формування молекулярних смуг поглинання в планетних атмосферах; вплив земної атмосфери на характеристики параметрів світлових потоків в умовах їх проходження крізь атмосферу; методи спектрофотометричних і спектрополяриметричних спостережень та їх редукції, у тім числі й за вплив земної атмосфери; методи визначення фізичних характеристик планетних атмосфер. Наведено основні результати вивчення оптичних характеристик поля дифузно відбитого випромінювання та фізичних характеристик, насамперед аерозольної складової, атмосфер Венери, Марса, Юпітера, Сатурна, Урана, Нептуна, супутників Титана і Тритона. Обговорено деякі проблеми глобальних змін клімату та озоносфери Землі.
 • У 2009 р. опубліковано монографію (українською мовою): М.Д. Гераїмчук, О.М. Генкін, О.В. Івахів, Ю.П. Куреньов, О. В. Мороженко, П. В.Неводовський. С.Ф.Петренко «Елементи і системи поляризаційних приладів для космічних досліджень», (К.: ТОВ Видавничій дім «ЕКМО». 2009. 178 с.)
 • У 2012 р. опубліковано монографію (українською мовою): Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. «Дослідження поверхні супутників і кілець планет-гігантів», (К.: ТОВ ДІА. - 2012. - 255 с.) У книзі наведено основні результати вивчення оптичних характеристик поля дифузно відбитого випромінювання і фізичних характеристик поверхні супутників планет-гігантів та їхніх кілець.Видання розраховане для викладачів вищих закладів освіти, студентів, аспірантів і фахівців, які спеціалізуються з експериментальної астрофізики і фізики поверхні тіл Сонячної системи.
 • У 2013 р. опубліковано навчальний посібник з планетології (українською мовою): Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. «Порівняльна планетологія. Навчальний посібник», (Київ: ТОВ ДІА. 2013. - 552 с. У навчальному посібнику розглянуто основні характеристики дифузно відбитого випромінювання, умови освітлення, опис світлового поля, взаємодію світла з поверхнею, розсіяння світла поверхнею і окремою частинкою, параметри поля відбитого випромінювання, коротка теорія молекулярного спектра індивідуальної молекули, розглянуто контур спектральної лінії і моделі смуги поглинання, зміну параметрів Стокса внаслідок багаторазового розсіяння і поляризаційні властивості дифузно відбитого шершавими поверхнями випромінювання, формування теплового режиму тіл Сонячної системи, основні методи дослідження їх оптичних властивостей за допомогою спектральної, фотометричної і поляриметричної апаратури, методику спостережень з нею, вплив земної атмосфери, методи стандартизації спостережних даних, джерело похибок і методи їх врахування, методи визначення деяких фізичних характеристик тіл Сонячної системи тощо. Представлені результати дистанційного дослідження тіл Сонячної системи (великі (класичні) планети: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, карликові і малі планети (астероїди), їх супутники, кільця, комети) і методи дослідження та основні характеристики екзопланет у Нашій Галактиці.Видання розраховане для викладачів вищих закладів освіти, студентів, аспірантів і фахівців, які спеціалізуються з експериментальної астрофізики і фізики тіл Сонячної системи.
 • У 2014 р. опубліковано монографію (українською мовою): Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. «Фізичні характеристики поверхонь планет земного типу, карликових і малих планет та їх супутників за даними дистанційних досліджень», (Київ: Видавництво «Профі». 2014. – 388 с.). Розглянуто історію дослідження і космогонію тіл Сонячної системи, сучасний стан планетної космогонії, процес утворення планет і їхніх супутників, особливості внутрішньої будови планет земного типу і Місяця, магнітні поля планет земної групи, супутників і астероїдів; загальні питання формування дифузно-відбитого шершавими поверхнями випромінювання, умови освітлення, параметри поля відбитого випромінювання (фотометричні, поляризаційні та теплові властивості), радіолокаційні спостереження. Наведено основні результати дослідження Місяця, планет земного типу (Марса, Меркурія, Венери), карликових і малих планет (астероїдів).Видання розраховане для викладачів вищих закладів освіти, студентів, аспірантів і фахівців, які спеціалізуються з фізичних методів дослідження, експериментальної фізики і фізики тіл Сонячної системи.
 • Відьмаченко А.П., Дєлєц О.С., Длугач Ж.М., Захожай О.В., Костогриз Н.М., Крушевська В.М., Кузнєцова Ю.Г., Мороженко О.В., Неводовський П.В., Овсак О.С., Розенбуш О.Е., Романюк Я.О., Шавловський В.І., Яновицький Е.Г. «Дослідження з фізики планетних атмосфер та малих тіл Сонячної системи, екзопланет та дискових структур навколо зір» (К.: НАНУ ГАО, 2015, 92 с.)
 • Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. «Фізичні характеристики поверхні супутників і кілець планет-гігантів» (К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України,2017, 412 с.)
 • Бойко В.В., Відьмаченко А.П., Залоїло І.А., Малюта М.В. «Фізика з основами кваліметрії: Навчальний посібник.» (К.: Видавництво «Ліра– К», 2018, 564 с.)
 • Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. «Фізичні параметри планет земного типу і їх супутників» (К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2019, 468 с.)
 • Мозговой А.В., Стеклов А.Ф., Видьмаченко А.П., Кручиненко В.Г., Жиляев Б.Е., Дашкиев Г.Н. Космические вторжения и планетарная защита биоресурсов. Методическое руководство. Винница-Киев: ООО «Творы», 2019. ISBN 978-966-949-052-0. -159 p.